Algemene voorwaarden
 

Aanmelding

 • Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 16 jaar of ouder, die dit lidmaatschap aangaat met Sport&Go.
 • Aanmelding kan ook geschieden via de receptie van Sport&Go.
 • Het lid is bij aanmelding eenmalig entreekosten verschuldigd.
 • Indien jonger dan 18 jaar, moeten de ouders/voogd meekomen naar Sport&Go om te tekenen voor inschrijving.
 • Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant – lid op een wachtlijst geplaatst.
 • Het aspirant – lid krijgt bericht van Sport&Go zodra zijn/haar lidmaatschap kan aanvangen.

 

Toegang en persoonsgegevens

 • Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.
 • Door aanmelding bij Sport&Go machtigt de deelnemer Sport&Go om de contributie d.m.v. automatische incasso te incasseren.
 • Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot Sport&Go.
 • De toegang zal door middel van een pasje/polsband/scan bij de entree van Sport&Go worden gecontroleerd. De gegevens van deze scan zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot Sport & Go.
 • Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
 • Sport&Go is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
 • Toegang is 24/7, 365 dagen per jaar mogelijk. Sport&Go houdt zich voor een aanpassing van openingstijden te hanteren tijdens situaties waarin sprake is van overmacht (noodtoestand). Denk hierbij aan calamiteiten of rampen

 

Lidmaatschap, termijn en betaling

 • Het lidmaatschap gaat na de contractperiode (minimaal het vooraf overeengekomen aantal 1, 12 of 36 kalender maanden) over in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso. Betaling via maandelijkse automatisch incasso of jaarlijkse incasso is mogelijk. 
 • Het incasso geschiedt tussen de 23ste dag en de 29ste dag van de maand.
 • Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Sport & Go is voldaan, zijn wij genoodzaakt € 7 administratiekosten per stornering in rekening te brengen. Indien na drie storneringen nog geen betaling is ontvangen dan zal Sport&Go overgaan tot het vorderen van de gehele vooraf overeengekomen contract periode.
 • Bij niet nakomen van de betalingsverplichting geldt het volgende: de buitenrechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten.
 • Toegang tot Sport&Go is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

 

Wijziging tarieven, doorbetaling lidmaatschap, acties

 • Sport&Go houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en lesroosters te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Sport&Go behoudt zich het recht voor om alle tarieven elk jaar te verhogen met maximaal 5%.
 • Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.
 • Restitutie van contributie (behoudens foutieve betalingen) is niet mogelijk. Dit geldt eveneens indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Sport & Go. Denk hierbij aan calamiteiten en rampen.

 

Omzetting/opzegging

 • Ten allen tijde kan je gebruik maken van onze regeling om je abonnement bij Sport&Go te upgraden naar een abonnement bij Olympia Sport & Health. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij onze receptie.
 • Opzegging van je lidmaatschap dient persoonlijk plaats te vinden middels een opzeggingsformulier bij Sport & Go. Rekening houdend met de duur van je contractperiode heb je een opzegtermijn van tenminste een volledige incasso periode. Je ontvangt dan een bewijs van uitschrijving.
 • Telefonische/mondeling opzeggingen of opzeggingen per fax/e-mail worden niet in behandeling genomen.
 • Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door de directie beoordeeld.
 • Indien verhuizing buiten een straal van 30 km van een Sport&Go vestiging mag het contract eerder verbroken worden op vertoon van een verhuizingbewijs. Wel met behoud van een opzegtermijn van tenminste één volledige incasso perioden. Eventueel verleende kortingen i.v.m. een langere termijn contract dienen terugbetaald te worden. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij onze receptie.
 • Sport & Go houdt zich het recht voor om zonder opgave van reden cq bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager een lidmaatschap direct te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging verschuldigd en opeisbaar.

 

Risico en aansprakelijkheid

 • Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten op eigen risico. Sport&Go erkent geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten. Sport&Go is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van jouw eigendommen. Wij bieden je gratis lockers aan om je spullen veilig in op te bergen.
 • Sport&Go aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Sport&Go.
 • Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sport&Go, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

Huisregels

 • Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sport&Go en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.
 • Sport&Go is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigd huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap wordt verlengd.
arrow_upward